Sprawa C-316/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret (Dania) w dniu 1 lipca 2010 r. - Danske Svineproducenter przeciwko Justitsministeriet.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.234.28/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2010 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret (Dania) w dniu 1 lipca 2010 r. - Danske Svineproducenter przeciwko Justitsministeriet

(Sprawa C-316/10)

(2010/C 234/45)

Język postępowania: duński

(Dz.U.UE C z dnia 28 sierpnia 2010 r.)

Sąd krajowy

Vestre Landsret

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Danske Svineproducenter

Strona pozwana: Justitsministeriet

Pytania prejudycjalne

Czy art. 249 ust. 2 WE [obecnie art. 288 ust. 2 TFUE] i art. 37 rozporządzenia Rady nr 1/2005(1) w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 a także art. 3 lit. f) i g) w związku z pkt 1.1 lit. f) i pkt 1.2 rozdziału II w związku z częścią D rozdziału VII załącznika do tego rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że oznaczają one, iż państwa członkowskie nie mają możliwości przyjmowania krajowych uregulowań ustanawiających szczegółowe wymogi dotyczące wewnętrznej wysokości transportu, wysokości dla celów inspekcji i gęstości załadunku?

______

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz.U. 2005 L 3, s. 1)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.