Sprawa C-312/02: Królestwo Szwecji v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.300.10/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 grudnia 2004 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(druga izba)

z dnia 7 października 2004 r.

w sprawie C-312/02: Królestwo Szwecji przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich(1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności - EFOGR - Potrącenia z finansowania przez Wspólnotę - Wsparcie dla producentów niektórych roślin uprawnych - Organizacja wspólnych rynków w sektorze wołowiny)

(2004/C 300/20)

(Język postępowania: szwedzki)

(Dz.U.UE C z dnia 4 grudnia 2004 r.)

W sprawie C-312/02, Królestwo Szwecji (pełnomocnik: K. Renman) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: K. Simonsson), mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie nieważności w trybie art. 230 WE, Trybunał (druga izba), w składzie: C. W. A. Timmermans, prezes izby, C. Gulmann i R. Schintgen, F. Macken i J. N. Cunha Rodrigues, sędziowie, rzecznik generalny: F. G. Jacobs, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 7 października 2004 r. wyrok, zawierający następujące rozstrzygnięcie:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Królestwo Szwecji zostaje obciążone kosztami.

______

(1) Dz.U. C 261 z 26.10.2002.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.