Dz.U.UE.C.2019.16.16/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden - Niderlandy) - Levola Hengelo BV / Smilde Foods BV
(Sprawa C-310/17) 1

Odesłanie prejudycjalne - Własność intelektualna - Harmonizacja niektórych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym - Dyrektywa 2001/29 WE - Zakres stosowania - Artykuł 2 - Prawa do zwielokrotniania - Pojęcie "utworu" - Smak produktu spożywczego

Język postępowania: niderlandzki

(2019/C 16/18)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Levola Hengelo BV

Strona pozwana: Smilde Foods BV

Sentencja

Dyrektywę 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie temu, by smak produktu spożywczego był objęty ochroną prawa autorskiego na podstawie tej dyrektywy, oraz temu, by ustawodawstwo krajowe było interpretowane w taki sposób, że przyznaje ono ochronę prawnoautorską takiemu smakowi.

1 Dz.U. C 269 z 14.8.2017.