Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.161.11/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 maja 2018 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 marca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État - Francja) - Cristal Union, następca prawny Sucrerie de Toury SA / Ministre de l'Économie et des Finances
(Sprawa C-31/17) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2003/96/WE - Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej - Artykuł 14 ust. 1 lit. a) - Produkty energetyczne używane do produkcji energii elektrycznej - Obowiązkowe zwolnienie - Artykuł 15 ust. 1 lit. c) - Produkty energetyczne używane do połączonego wytwarzania ciepła i energii - Uprawnienie do zastosowania zwolnienia z opodatkowania lub obniżenia poziomu opodatkowania - Gaz ziemny używany w kogeneracji ciepła i energii elektrycznej]

Język postępowania: francuski

(2018/C 161/13)

(Dz.U.UE C z dnia 7 maja 2018 r.)

Sąd odsyłający

Conseil d'État

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Cristal Union, następca prawny Sucrerie de Toury SA

Strona przeciwna: Ministre de l'Économie et des Finances

Sentencja

Artykuł 14 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej należy interpretować w ten sposób, że przewidziane w tym przepisie obowiązkowe zwolnienie znajduje zastosowanie do produktów energetycznych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej, jeżeli produkty te są używane do połączonego wytwarzania tej energii i ciepła w rozumieniu art. 15 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy.

1 Dz.U. C 112 z 10.4.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.