Sprawa C-306/04: Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożony mocą postanowienia Gerechtshof te Amsterdam z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie Compaq Computer International przeciwko Inspecteur van de Belastingdienst - Douandedistrict Arnhem.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.228.30/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2004 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożony mocą postanowienia Gerechtshof te Amsterdam z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie Compaq Computer International przeciwko Inspecteur van de Belastingdienst - Douandedistrict Arnhem

(Sprawa C-306/04)

(2004/C 228/62)

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2004 r.)

Dnia 19 lipca 2004 r. do sekretariatu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony na podstawie postanowienia Gerechtshof te Amsterdam, wydanego dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie Compaq Computer International przeciwko Inspecteur van de Belastingdienst - Douandedistrict Arnhem

Gerechtshof te Amsterdam zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy w przypadku przywozu komputerów, w których sprzedawca zainstalował systemy operacyjne należy doliczyć do wartości transakcji sprzedaży komputerów zgodnie z art. 32 ust. 1 lit. b) Kodeksu Celnego(1) wartość oprogramowania, udostępnionego nieodpłatnie sprzedawcy przez kupującego, jeśli jego wartość nie jest ujęta w wartości transakcji sprzedaży?

______

(1) Dz.U. L 302 z dnia 19 października 1992 r., str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.