Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.44.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 6 grudnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Bratislava - Słowacja) - FENS spol. s r.o. / Slovenská republika - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
(Sprawa C-305/17) 1

Odesłanie prejudycjalne - Swobodny przepływ towarów - Cła - Opłaty o skutku równoważnym - Opłata za przesyłanie energii elektrycznej wyprodukowanej w kraju i przeznaczonej na wywóz - Zgodność takich uregulowań z zasadą swobodnego przepływu towarów

Język postępowania: słowacki

(2019/C 44/02)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Sąd odsyłający

Okresný súd Bratislava

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: FENS spol. s r.o.

Strona przeciwna: Slovenská republika - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Sentencja

Artykuł y 28 i 30 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie obowiązywaniu przepisów państwa członkowskiego, które przewidują obciążenie pieniężne takie jak będące przedmiotem postępowania głównego, nakładane na energię elektryczną wywożoną do innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego wyłącznie w sytuacji, gdy owa energia elektryczna została wyprodukowana na terytorium krajowym.

1 Dz.U. C 269 z 14.8.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.