Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.142.4/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 kwietnia 2018 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 28 lutego 2018 r. - Komisja Europejska / Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd
(Sprawa C-301/16 P) 1

[Odwołanie - Polityka handlowa - Dumping - Przywóz szkła solarnego pochodzącego z Chin - Rozporządzenie (WE) nr 1225/2009 - Artykuł 2 ust. 7 lit. b) i c) - Status przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej - Pojęcie "znaczących wahań, wynikających z przejścia od byłego nierynkowego systemu gospodarki" w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. c) tiret trzecie - Korzyści podatkowe]

Język postępowania: angielski

(2018/C 142/05)

(Dz.U.UE C z dnia 23 kwietnia 2018 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Flynn i T. Maxian Rusche, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (przedstawiciele: Y. Melin i V. Akritidis, avocats)

Interwenient popierający wnoszącą odwołanie: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (przedstawiciele: A. Bochon, avocat i R. MacLean, solicitor)

Sentencja

1) Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 16 marca 2016 r., Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Komisja (T-586/14, EU:T:2016:154), zostaje uchylony.
2) W pozostałym zakresie sprawa zostaje przekazana Sądowi Unii Europejskiej do ponownego rozpoznania.
3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
1 Dz.U. C 270 z 25.7.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.