Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.379.2/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 grudnia 2012 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 października 2012 r. - Komisja Europejska przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

(Sprawa C-301/10)(1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Zanieczyszczenia i uciążliwości - Oczyszczanie ścieków komunalnych - Dyrektywa 91/271/EWG - Artykuły 3, 4 i 10 - Punkty A i B załącznika I)

(2012/C 379/02)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 8 grudnia 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: S. Pardo Quintillán, A.A. Gilly oraz A. Demeneix, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: L. Seeboruth, pełnomocnik, wspierany przez D. Andersona, QC, S. Ford oraz B. McGurka, barristers)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Naruszenie art. 3 ust.1 i 2, art. 4 ust.1 i 3 oraz art. 10 a także załącznika I A i B dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) (Dz.U. L 135, s. 40) - Brak zapewnienia odpowiedniego oczyszczania ścieków komunalnych w wielu aglomeracjach Londynu (Whitburn, Beckton, Crossness i Mogden)

Sentencja

1) Nie zapewniając:
odpowiednich systemów zbierania ścieków komunalnych z aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców ponad 15 000 w Sunderlandzie (Whitburn) oraz w Londynie (systemy zbierania w Beckton i w Crossness) zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 oraz z pkt A załącznika I do dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz
odpowiedniego oczyszczania ścieków komunalnych z aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców ponad 15 000 w Londynie (oczyszczalnie w Beckton, w Crossness i w Mogden) zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3, art. 10 oraz z pkt B załącznika I do dyrektywy 91/271,

Zjednoczone Królestwo uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na podstawie tej dyrektywy.

2) Zjednoczone Królestwo zostaje obciążone kosztami postępowania.
______

(1) Dz.U. C 246 z 11.9.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.