Dz.U.UE.C.2019.16.26/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Odwołanie od postanowienia Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 7 marca 2018 r. w sprawie T-422/17, UF/Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, wniesione w dniu 3 maja 2018 r. przez UF
(Sprawa C-300/18 P)

Język postępowania: litewski

(2019/C 16/33)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: UF (przedstawiciel: L. Gudaitė, advokatė)

Druga strona postępowania: Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej

Postanowieniem z dnia 11 października 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości (dziesiąta izba) postanowił, że odwołanie jest oczywiście bezzasadne.