Sprawa C-300/02: Republika Grecka v. Komisja Wspólnot Europejskich. - OpenLEX

Sprawa C-300/02: Republika Grecka v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.106.3/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 kwietnia 2005 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(pierwsza izba)

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie C-300/02 Republika Grecka przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich(1)

(EFOGR - Rośliny uprawne - Rozporządzenie (EWG) nr 729/70 - Artykuł 5 ust. 2 lit. c) - Niezgodności między rocznymi deklaracjami wydatków a kwalifikującymi się wydatkami - Okres 24 miesięcy - Potrącenie z kwot pomocy dla rolników)

(2005/C 106/04)

(Język postępowania: grecki)

(Dz.U.UE C z dnia 30 kwietnia 2005 r.)

W sprawie C-300/02, Republika Grecka (pełnomocnicy: I. Chalkias oraz G. Kanellopoulos) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: M. Condou-Durande, adwokat N. Korogiannakis), mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 230 WE, Trybunał (pierwsza izba), w składzie: P. Jann, prezes izby, K. Lenaerts i N. Colneric (sprawozdawca), E. Juhász i M. Ilešič, sędziowie; rzecznik generalny: P. Léger, sekretarz: L. Hewlett, główny administrator, wydał w dniu 24 lutego 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1. Stwierdza się nieważność decyzji Komisji 2002/524/WE z dnia 26 czerwca 2002 r. wykluczającej pewne wydatki poniesione przez Państwo Członkowskie z finansowania wspólnotowego w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwaranci Rolnej (EFOGR), jako wykluczającej z finansowania wspólnotowego wydatki dokonane przez Republikę Grecką w dziedzinie roślin uprawnych przed dniem 20 sierpnia 1999 r. w części, w jakiej wspomniane wydatki są objęte korektą z powodu niezgodności między zadeklarowanymi wydatkami a powierzchniami kwalifikującymi się do zgłoszonej pomocy.

2. W pozostałej części skarga zostaje oddalona.

3. Każda ze stron ponosi własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 247 z 12.10.2002.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.