Sprawa C-30/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Prešov (Słowacja) w dniu 23 stycznia 2012 r. - Valeria Marcinová przeciwko Pohotovosť, s.r.o.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.98.17/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 marca 2012 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Prešov (Słowacja) w dniu 23 stycznia 2012 r. - Valeria Marcinová przeciwko Pohotovosť, s.r.o.

(Sprawa C-30/12)

(2012/C 98/27)

Język postępowania: słowacki

(Dz.U.UE C z dnia 31 marca 2012 r.)

Sąd krajowy

Okresný súd Prešov

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Valeria Marcinová Strona pozwana: Pohotovosť, s.r.o.

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 38 i 17 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 169 TFUE, sprzeciwiają się stosowaniu przepisów krajowych, na mocy których, zgodnie z umową o zajęciu wynagrodzenia, dokonuje się względem konsumenta zajęcia wynagrodzenia, bez przeprowadzenia kontroli sądowej nieuczciwych postanowień umowy, przy czym konsument nie ma bezpośredniej możliwości doprowadzenia do zaprzestania takiego zajęcia.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.