Sprawa C-3/05: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Corte d'Appello di Cagliari (Włochy)... - OpenLEX

Sprawa C-3/05: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Corte d'Appello di Cagliari (Włochy) wydanym w dniu 12 listopada 2004 r. w sprawie Gaetano Verdoliva przeciwko J.M. Van Der Hoeven B.N.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.69.6/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 marca 2005 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Corte d'Appello di Cagliari (Włochy) wydanym w dniu 12 listopada 2004 r. w sprawie Gaetano Verdoliva przeciwko J.M. Van Der Hoeven B.N.

(Sprawa C-3/05)

(2005/C 69/12)

(Język postępowania: włoski)

(Dz.U.UE C z dnia 19 marca 2005 r.)

W dniu 6 stycznia 2005 r. do sekretariatu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Corte d'Appello di Cagliari (Włochy) z dnia 12 listopada 2004 w sprawie Gaetano Verdoliva przeciwko J.M. Van Der Hoeven B.N. Corte d'Appello di Cagliari (Włochy) zwrócił się do Trybunału o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

– Czy konwencja tworzy autonomiczne pojęcie "znajomości czynności sądowych", czy odsyła do przepisów krajowych?

– Czy z przepisów konwencji, a w szczególności z art. 36 można wywieść, że doręczenie postanowienia stwierdzającego wykonalność, o którym mowa w art. 36 konwencji, może zostać dokonane poprzez doręczenie zastępcze?

– Czy znajomość treści postanowienia stwierdzającego wykonalność w przypadku jego niedoręczenia lub doręczenia wadliwego powoduje jednak, że biegnie termin przewidziany w tym przepisie, a jeśli nie, to czy należy rozumieć, że konwencja ogranicza sposoby powzięcia wiadomości o treści postanowienia stwierdzającego wykonalność?

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.