Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.314.11/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 sierpnia 2016 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Cluj (Rumunia) w dniu 25 maja 2016 r. - Teodor Ispas, Anduț a Ispas/Direcț ia Generală a Finanț elor Publice Cluj
(Sprawa C-298/16)

Język postępowania: rumuński

(2016/C 314/16)

(Dz.U.UE C z dnia 29 sierpnia 2016 r.)

Sąd odsyłający

Curtea de Apel Cluj

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Teodor Ispas, Anduț a Ispas

Strona przeciwna: Direcț ia Generală a Finanț elor Publice a Județ ului Cluj

Pytania prejudycjalne

Czy jest zgodna z zasadą poszanowania prawa do obrony praktyka administracyjna polegająca na wydawaniu decyzji nakładających na jednostkę obowiązki bez umożliwienia jej uzyskania dostępu do całości informacji i dokumentów, które organ władzy publicznej uwzględnił przy wydawaniu tej decyzji, które to informacje i dokumenty znajdują się w niejawnych aktach administracyjnych sporządzonych przez organ władzy publicznej?

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.