Sprawa C-297/06: Skarga wniesiona w dniu 4 lipca 2006 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.212.24/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 września 2006 r.

Skarga wniesiona w dniu 4 lipca 2006 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

(Sprawa C-297/06)

(2006/C 212/40)

Język postępowania: grecki

(Dz.U.UE C z dnia 2 września 2006 r.)

Stron

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: E. Tserepa-Lacombe i I. Khatzigiannis, działający w charakterze pełnomocników)

Strona pozwana: Republika Grecka

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie, iż nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych koniecznych w celu zastosowania się do dyrektywy Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylającej dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 92/46/EWG(1), a w każdym razie nie podając tych przepisów do wiadomości Komisji, Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy,

– obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2003/85 upłynął w dniu 30 czerwca 2004 r.

______

(1) Dz.U. L 306, 22.11.2003, str. 1

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.