Dz.U.UE.C.2019.16.14

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Varhoven kasatsionen sad - Bułgaria) - Wiemer & Trachte GmbH w upadłości likwidacyjnej / Zhan Oved Tadzher
(Sprawa C-296/17) 1

Odesłanie prejudycjalne - Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - Postępowanie upadłościowe - Rozporządzenie (WE) nr 1346/2000 - Artykuł 3 ust. 1 - Jurysdykcja międzynarodowa - Powództwo mające na celu zaskarżenie czynności prawnej upadłego - Jurysdykcja wyłączna sądów państwa członkowskiego, na którego terytorium wszczęto postępowanie upadłościowe

Język postępowania: bułgarski

(2019/C 16/16)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Varhoven kasatsionen sad

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Wiemer & Trachte GmbH w upadłości likwidacyjnej

Strona przeciwna: Zhan Oved Tadzher

Sentencja

Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego należy interpretować w ten sposób, że jurysdykcja sądów państwa członkowskiego, na którego terytorium wszczęto postępowanie upadłościowe, do orzekania w przedmiocie powództwa o stwierdzenie bezskuteczności czynności prawnej upadłego, opartego na upadłości i skierowanego przeciwko stronie pozwanej, która ma statutową siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim, ma charakter wyłączny.

1 Dz.U. C 256 z 7.8.2017.