Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.55.11/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 lutego 2011 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 9 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie van België - Belgia) - Vlaamse Gemeenschap przeciwko Mauritsowi Baesenowi

(Sprawa C-296/09)(1)

(Zabezpieczenie społeczne - Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 - Artykuł 13 ust. 2 lit. d) - Termin "personel równorzędny" z urzędnikami - Umowa o pracę zawarta z organem władzy publicznej)

(2011/C 55/17)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 19 lutego 2011 r.)

Sąd krajowy

Hof van Cassatie van België

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Vlaamse Gemeenschap

Strona pozwana: Maurits Baesen

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Hof van Cassatie van België - Wykładnia art. 13 ust. 2 lit. a) i d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. L 149, s. 2) - Urzędnicy służby cywilnej i personel równorzędny - Pojęcie - Osoba, która zawarła umowę o pracę z organem władzy publicznej

Sentencja

Terminy "urzędnicy służby cywilnej" i "personel równorzędny" w rozumieniu art. 13 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. L 149, s. 2), zmienionego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1390/81 z dnia 12 maja 1981 r., należy definiować wyłącznie przez odniesienie do prawa krajowego państwa członkowskiego, którego administracja zatrudnia zainteresowanego. Osoba znajdująca się w sytuacji pozwanego w postępowaniu przed sądem krajowym, która w danym państwie członkowskim jest objęta częściowo systemem zabezpieczenia społecznego urzędników i częściowo systemem zabezpieczenia społecznego pracowników, może podlegać, zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 2 lit. d) tego rozporządzenia, wyłącznie przepisom państwa członkowskiego, którego administracja ją zatrudnia.

______

(1) Dz.U. C 267 z 7.11.2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.