Sprawa C-296/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Montpellier (Francja) w dniu 3 lipca 2008 r. - Ministere public przeciwko Ignaciowi Pédrowi Santestebanowi Goicoechei.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.223.34/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 sierpnia 2008 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Montpellier (Francja) w dniu 3 lipca 2008 r. - Ministère public przeciwko Ignaciowi Pédrowi Santestebanowi Goicoechei

(Sprawa C-296/08)

(2008/C 223/54)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 30 sierpnia 2008 r.)

Sąd krajowy

Cour d'appel de Montpellier

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Ministère public

Strona pozwana: Ignacio Pédro Santesteban Goicoechea

Pytania prejudycjalne

1) Czy nienotyfikowanie przez państwo członkowskie (w tym przypadku Hiszpanię) - w trybie art. 31 ust. 2 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi(1) - zamiaru dalszego stosowania przez to państwo dwustronnych bądź wielostronnych porozumień skutkuje - w związku z użyciem w art. 32 decyzji ramowej terminu "zastępuje" - niemożliwością stosowania przez to państwo członkowskie w stosunkach z innym państwem członkowskim (w tym przypadku z Francją) - które złożyło deklarację na mocy art. 32 decyzji ramowej - innych procedur niż europejski nakaz aresztowania?

2) Gdyby odpowiedź na powyższe pytanie była przecząca, czy zastrzeżenia dokonane przez państwo wykonania pozwalają temu państwu na stosowanie konwencji z dnia 27 września 1996 r., a więc wcześniejszej niż dzień 1 stycznia 2004 r., lecz która weszła w życie w tym państwie wykonania po dniu 1 stycznia 2004 r., o którym mowa w art. 32 decyzji ramowej?

______

(1) Decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi (Dz.U. L 190, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.