Sprawa C-295/23, Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bayerischer Anwaltsgerichtshof (Niemcy) w dniu 9 maja 2023 r. - Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft UG/Rechtsanwaltskammer München

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.286.20/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 sierpnia 2023 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bayerischer Anwaltsgerichtshof (Niemcy) w dniu 9 maja 2023 r. - Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft UG/Rechtsanwaltskammer München
(Sprawa C-295/23, Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft)

Język postępowania: niemiecki

(2023/C 286/25)

(Dz.U.UE C z dnia 14 sierpnia 2023 r.)

Sąd odsyłający

Bayerischer Anwaltsgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft UG

Strona przeciwna: Rechtsanwaltskammer München

Wezwani do udziału w sprawie: SIVE Beratung und Beteiligung GmbH, dr Daniel Halmer, Rechtsanwalt

Pytania prejudycjalne

1. Czy stanowi niedopuszczalne ograniczenie swobodnego przepływu kapitału przewidzianego w art. 63 ust. 1 TFUE, gdy według prawa danego państwa członkowskiego należy bezwzględnie cofnąć dopuszczenie spółki adwokackiej do wykonywania zawodu, jeżeli

1.1. udział w spółce adwokackiej zostanie przeniesiony na osobę niespełniającą szczególnych wymogów zawodowych, które zgodnie z prawem tego państwa członkowskiego muszą być spełnione w wypadku nabycia udziału w spółce? Zgodnie z tymi przepisami udział w spółce adwokackiej może zostać nabyty jedynie przez adwokata lub innego członka izby adwokackiej, rzecznika patentowego, doradcę podatkowego, pełnomocnika podatkowego (Steuerbe- vollmachtigter), biegłego rewidenta (audytora) lub biegłego rewidenta księgowego, osobę wykonującą zawód adwokacki w innym państwie, której udzielono zezwolenia na wykonywanie doradztwa prawnego w kraju, względnie rzecznika patentowego, doradcę podatkowego, pełnomocnika podatkowego, biegłego rewidenta (audytora) lub biegłego rewidenta księgowego z innego państwa, któremu udzielono zezwolenia na wykonywanie tej działalności w kraju, lub też przez lekarza lub aptekarza,

1.2. wspólnik spełnia wprawdzie szczególne wymogi określone w 1.1., ale nie wykonuje działalności zawodowej w ramach spółki adwokackiej?

1.3. w wyniku przeniesienia jednego albo większej ilości udziałów lub praw głosu większość z nich przestaje przysługiwać adwokatom?

2. Czy stanowi niedopuszczalne ograniczenie swobodnego przepływu kapitału przewidzianego w art. 63 ust. 1 TFUE okoliczność, że wspólnikowi, który nie jest uprawniony do wykonywania zawodu w rozumieniu 1.1., nie przysługuje prawo głosu, chociaż statut spółki w celu ochrony niezależności osób wykonujących zawód adwokata oraz działalności adwokackiej spółki zawiera postanowienia, za pomocą których zapewnia się, iż spółka jest reprezentowana wyłącznie przez adwokatów jako zarządzających lub prokurentów, zakazuje się wspólnikom i zgromadzeniu wspólników oddziaływania na zarządzanie poprzez polecenia lub pośrednio przez grożenie niekorzystnymi skutkami, a uchwały wspólników, które naruszają te postanowienia, są bezskuteczne, zaś adwokackie zobowiązanie do zachowania tajemnicy jest rozszerzone na wspólników oraz osoby działające na ich zlecenie?

3. Czy ograniczenia wskazane w pytaniach pierwszym i drugim spełniają warunki określone w art. 15 ust. 3 lit. a)-c) dyrektywy 2006/123/WE 1  (zwanejdalej "dyrektywą dotyczącą usług") dla dopuszczalnych ingerencji w swobodę świadczenia usług?

4. Na wypadek, gdyby Trybunał uznał, iż nie doszło do ingerencji w prawo skarżącej do korzystania ze swobodnego przepływu kapitału (pytania pierwsze i drugie) i nie doszło do naruszenia dyrektywy dotyczącej usług (pytanie trzecie):

Czy wskutek ograniczeń wskazanych w pytaniach pierwszym i drugim doszło do naruszenia swobody przedsiębiorczości przewidzianej w art. 49 TFUE w stosunku do wezwanej do udziału w sprawie SIVE?

1 Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz.U. 2006, L 376, s. 36).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.