Sprawa C-289/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Köln (Niemcy) w dniu 3 lipca 2006 r. - Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH (MDG) przeciwko Republice Federalnej Niemiec; przypozwana: Deutsche Post AG, reprezentowana przez zarząd.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.261.7/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 października 2006 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Köln (Niemcy) w dniu 3 lipca 2006 r. - Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH (MDG) przeciwko Republice Federalnej Niemiec; przypozwana: Deutsche Post AG, reprezentowana przez zarząd

(Sprawa C-289/06)

(2006/C 261/13)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 28 października 2006 r.)

Sąd krajowy

Verwaltungsgericht Köln (Niemcy).

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH (MDG).

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec.

Przypozwana: Deutsche Post AG, reprezentowana przez zarząd.

Pytania prejudycjalne

Czy art. 47 ust. 2 w zw. z art. 95 TWE w zw. z art. 12 tiret piąte w zw. z art. 7 ust. 1 dyrektywy 97/67/WE w brzmieniu nadanym przez dyrektywę 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r.(1) należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy operator świadczący usługi powszechne stosuje taryfy specjalne dla podmiotów gospodarczych, które dostarczają wstępnie posortowane przesyłki do sieci pocztowej za pośrednictwem centrum obsługi listów (Briefzentrum), operator ten jest zobowiązany do stosowania tych samych taryf także względem przedsiębiorstw, które odbierają przesyłki pocztowe u nadawcy i dostarczają je wstępnie posortowane do sieci pocztowej w tym samym punkcie dostępu i na tych samych warunkach co podmioty gospodarcze, bez możliwości udzielenia przez operatora świadczącego usługi powszechne odmowy ze względu na to, iż jest on zobowiązany do świadczenia usług powszechnych?

______

(1) Dz.U. L 176, str. 21

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.