Sprawa C-287/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di Milano (Włochy) w dniu 30 czerwca 2008 r. - Crocefissa Savia i in. przeciwko Ministero dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca i in..

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.236.9/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 września 2008 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di Milano (Włochy) w dniu 30 czerwca 2008 r. - Crocefissa Savia i in. przeciwko Ministero dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca i in.

(Sprawa C-287/08)

(2008/C 236/13)

(Dz.U.UE C z dnia 13 września 2008 r.)

Język postępowania: włoski

Sąd krajowy

Tribunale ordinario di Milano (Włochy)

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Crocefissa Savia, Monica Maria Porcu, Ignazia Randazzo, Daniela Genovese, Mariangela Campanella

Strona pozwana: Ministero dell'Istruzione, dell'Universitŕ e della Ricerca, Direzione Didattica II Circolo - Limbiate, Úfficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Direzione Didattica III Circolo - Rozzano, Direzione Didattica IV Circolo - Rho, Istituto Comprensivo - Castano Primo, Istituto Comprensivo A. Manzoni - Rescaldina

Pytania prejudycjalne

1) Czy władza ustawodawcza państwa członkowskiego Unii Europejskiej może przyjąć przepisy prawne rzekomo mające za cel dokonanie autentycznej interpretacji, które jednak w rzeczywistości wprowadzają retroaktywnie zmiany merytoryczne a w szczególności wiążą z przepisami prawnymi rzekomo interpretowanymi skutki inne niż te, które przepisom tym przypisywała większość orzeczeń sądów rozpoznających sprawy, co do istoty i ujednolicone orzecznictwo sądu kasacyjnego?

2) Czy czynnikiem wpływającym na odpowiedź na pytanie pierwsze może być możliwość zaklasyfikowania wspomnianych przepisów jako przepisów czysto interpretacyjnych a nie przepisów retroaktywnie wprowadzających zmiany, tak, aby odzwierciedlały one sposób, w jaki oryginalna wersja przepisów była interpretowana przez mniejszość orzeczeń sądów rozpoznających sprawy, co do istoty, mimo iż odmienną interpretację wielokrotnie przyjął sąd kasacyjny?

3) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, jakie skutki w kontekście oceny zgodności takich przepisów z prawem wspólnotowym a w szczególności z zasadami dotyczącymi rzetelności postępowań sądowych, wywołuje fakt, iż państwo członkowskie jest stroną postępowania i zastosowanie przepisów de facto obowiązujących wymaga od sądu rozpatrującego sprawę oddalenia żądań skierowanych przeciwko temu państwu członkowskiemu?

4) Jakie wskazówki odnoszą się do "nadrzędnych względów interesu publicznego" mogących usprawiedliwić - choćby w drodze odstępstwa w stosunku do odpowiedzi, która zasadniczo powinna być udzielona na pytania 1, 2 i 3 - uznanie retroaktywnych skutków przepisu prawnego dotyczącego spraw cywilnoprawnych i stosunków prywatnoprawnych, aczkolwiek ustanowionych z organem administracji publicznej?

5) Czy do względów tych zaliczyć można względy organizacyjne analogiczne w stosunku do tych, które zostały przywołane przez Corte di Cassazione Italiana (włoski sąd kasacyjny) w jego wyrokach nr 618/2008, 677/2008 i 11922/2008 w celu uzasadnienia - w szczególności ze względu na konieczność "regulacji daleko idącej restrukturyzacji organizacyjnej" - ustanowienia, 6 lat po dokonaniu przejęcia przez państwo ATA (personelu administracyjnego, technicznego i pomocniczego) zatrudnionego przez władze lokalne, przepisów mających za cel regulację tej kwestii?

6) W każdym razie czy na sądzie krajowym spoczywa obowiązek określenia - w sytuacji, gdy prawo państwa członkowskiego nie zawiera w tej materii żadnych postanowień - "nadrzędnych względów interesu publicznego", które - w zawisłej sprawie i jako odstępstwo od zasady równości broni w postępowaniu - mogą usprawiedliwić przyjęcie przepisów o działaniu retroaktywnym, mogących wpłynąć na wynik postępowania, czy też sąd krajowy powinien raczej ograniczyć się do oceny zgodności z prawem wspólnotowym względów, na które w sposób wyraźny powołuje się ustawodawca uzasadniając dokonany przez siebie wybór?

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.