Sprawa C-285/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht w dniu 3 lipca 2006 r. - Heinrich Stefan Schneider przeciwko krajowi związkowemu Nadrenia-Palatynat.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.237.3/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 września 2006 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht w dniu 3 lipca 2006 r. - Heinrich Stefan Schneider przeciwko krajowi związkowemu Nadrenia-Palatynat

(Sprawa C-285/06)

(2006/C 237/05)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 30 września 2006 r.)

Sąd krajowy

Bundesverwaltungsgericht

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Heinrich Stefan Schneider

Strona pozwana: Kraj związkowy Nadrenia-Palatynat

Pytania prejudycjalne

1. Czy art. 47 ust. 2 lit. b) i c) w związku z punktem B ust. 1 lit. b) tiret piąte, punkt B ust. 3 załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999(1) oraz art. 23 rozporządzenia (WE) nr 753/2002 należy interpretować w ten sposób, że określenie odnoszące się do procesu produkcji i metody dojrzewania lub do jakości wina jest dopuszczalne jedynie jako podlegające regulacji określenie fakultatywne zgodnie z punktem B ust. 1 lit. b) tiret piąte załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 na warunkach wskazanych w tym przepisie i w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 753/2002(2), a nie jako dodatkowe określenie zgodnie z punktem B ust. 3 załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999?

2. Czy art. 24 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 753/2002 należy interpretować w ten sposób, że sprzeczne z prawem imitacja lub przywołanie mogą mieć miejsce jedynie wówczas, jeżeli są wyrażone w tym samym języku, co chronione tradycyjne terminy?

3. Czy art. 24 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 753/2002 należy interpretować w ten sposób, że tradycyjne terminy wskazane w załączniku III są chronione jedynie względem win pochodzących z tego samego państwa członkowskiego producenta co chroniony tradycyjny termin?

______

(1) Dz.U. L 179, str. 1

(2) Dz.U. L 118, str. 1

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.