Sprawa C-284/23, Haus Jacobus: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeitsgericht Mainz (Niemcy) w dniu 2 maja 2023 r. - TC/Firma Haus Jacobus Alten- und Altenpflegeheim gGmbH

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.286.18/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 sierpnia 2023 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeitsgericht Mainz (Niemcy) w dniu 2 maja 2023 r. - TC/Firma Haus Jacobus Alten- und Altenpflegeheim gGmbH
(Sprawa C-284/23, Haus Jacobus)

Język postępowania: niemiecki

(2023/C 286/22)

(Dz.U.UE C z dnia 14 sierpnia 2023 r.)

Sąd odsyłający

Arbeitsgericht Mainz

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: TC

Strona pozwana: Firma Haus Jacobus Alten- und Altenpflegeheim gGmbH

Pytania prejudycjalne

Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej kieruje się wniosek o wydanie na podstawie art. 267 TFUE orzeczenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie pytania, czy niemieckie uregulowanie krajowe z § § 4 i 5 Kündigungsschutzgesetz (ustawy o ochronie przed zwolnieniami), zgodnie z którym kobieta korzystająca ze szczególnej ochrony przed zwolnieniem jako kobieta w ciąży musi koniecznie wnieść powództwo w terminach tam unormowanych, aby zachować tę ochronę, jest zgodna z dyrektywą Rady 92/85/EWG 1 .

1 Dyrektywa Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. 2006, L 376, s. 36).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.