Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.69.7

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 marca 2009 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 15 stycznia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof - Niemcy) - Hauptzollamt Hamburg-Jonas przeciwko Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG

(Sprawa C-281/07)(1)

(Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 - Ochrona interesów finansowych Wspólnot Europejskich - Artykuł 3 - Zwrot refundacji wywozowej - Błąd administracji krajowej - Termin przedawnienia)

(2009/C 69/10)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 21 marca 2009 r.)

Sąd krajowy

Bundesfinanzhof

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Strona pozwana: Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Bundesfinanzhof - Wykładnia art. 3 ust. 1 akapit pierwszy zdanie pierwsze rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312, s. 1) - Możliwość stosowania terminu przedawnienia przewidzianego w rozporządzeniu nr 2988/95 w wypadku zwrotu refundacji wywozowej wypłaconej wskutek błędu administracji krajowej, jeżeli dany podmiot gospodarczy nie dopuścił się nieprawidłowości

Sentencja

Czteroletni termin przedawnienia przewidziany w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich nie ma zastosowania do postępowania w sprawie zwrotu refundacji wywozowej nienależnie wypłaconej podmiotowi dokonującemu wywozu wskutek błędu władz krajowych, w wypadku gdy podmiot ten nie dopuścił się jakiejkolwiek nieprawidłowości w rozumieniu art. 1 ust. 2 tego rozporządzenia.

______

(1) Dz.U. C 211 z 8.9.2007.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.