Sprawa C-281/02: Andrew Owusu v. N. B. Jackson, działającemu pod nazwą handlową "Villa Holidays Bal-Inn Villas" i innym... - OpenLEX

Sprawa C-281/02: Andrew Owusu v. N. B. Jackson, działającemu pod nazwą handlową "Villa Holidays Bal-Inn Villas" i innym (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.106.2/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 kwietnia 2005 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(wielka izba)

z dnia 1 marca 2005 r.

w sprawie C-281/02 Andrew Owusu przeciwko N. B. Jacksonowi, działającemu pod nazwą handlową "Villa Holidays Bal-Inn Villas" i in.(1) (wniosek Court of Appeal (England and Wales) Civil Division o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym)

(Konwencja brukselska - Zakres terytorialnego zastosowania konwencji brukselskiej - Art. 2 - Jurysdykcja - Wypadek zaistniały w państwie trzecim - Szkoda na osobie - Wytoczenie powództwa w Umawiającym się Państwie przeciwko osobie zamieszkałej w tym państwie oraz innym pozwanym mającym siedziby w państwach trzecich - Wyjątek oparty na doktrynie forum non conveniens - Niezgodność z konwencją brukselską)

(2005/C 106/02)

(Język postępowania: angielski)

(Dz.U.UE C z dnia 30 kwietnia 2005 r.)

W sprawie C-281/02 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie Protokołu z dnia 3 czerwca 1971 r. w sprawie wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Konwencji z 27 września 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Court of Appeal (England and Wales) Civil Division (Zjednoczone Królestwo) postanowieniem z dnia 5 lipca 2002 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 31 lipca 2002 r., w postępowaniu Andrew Owusu przeciwko N. B. Jacksonowi, działającemu pod nazwą handlową "Villa Holidays Bal-Inn Villas", Mammee Bay Resorts Ltd, Mammee Bay Club Ltd, The Enchanted Garden Resorts & Spa Ltd, Consulting Services Ltd, Town & Country Resorts Ltd, Trybunał (wielka izba), w składzie: P. Jann, prezes pierwszej izby, pełniący obowiązki prezesa, C. W. A. Timmermans i A. Rosas, prezesi izb, C. Gulmann, J.-P. Puissochet i R. Schintgen (sprawozdawca) N. Colneric, S. von Bahr i J.N. Cunha Rodrigues, sędziowie; rzecznik generalny: P. Léger, sekretarz: L. Hewlett, główny administrator, wydał w dniu 1 marca 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

Konwencja z dnia 27 września 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, w brzmieniu zmienionym Konwencją z dnia 9 października 1978 r. w sprawie przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konwencją z dnia 25 października 1982 r. w sprawie przystąpienia Republiki Greckiej oraz Konwencją z dnia 26 maja 1989 r. w sprawie przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej stoi na przeszkodzie temu, aby sąd Umawiającego się Państwa wyłączył swoją jurysdykcję, wynikającą art. 2 niniejszej konwencji na tej podstawie, że sąd państwa nie będącego stroną konwencji jest bardziej odpowiedni dla rozpoznania przedmiotowego sporu, nawet jeżeli nie może być brana pod uwagę jurysdykcja sądu innego Umawiającego się Państwa, lub nawet jeżeli spór ten nie ma żadnej więzi z innym Umawiającym się Państwem.

______

(1) Dz.U. C 233 z 28.9.2002

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.