Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.164.12

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2019 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 16 stycznia 2019 r. - Ryanair Ltd, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust i in.
(Sprawa C-28/19)

Język postępowania: włoski

(2019/C 164/14)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2019 r.)

Sąd odsyłający

Consiglio di Stato

Strony w postępowaniu głównym

Wnoszący odwołanie: Ryanair Ltd, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust

Druga strona postępowania: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, Ryanair Ltd, Ryanair DAC

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 23 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty 1  należy interpretować w ten sposób, że pozycje dotyczące opłat za odprawę przez Internet (web check-in), "opłat administracyjnych" za zakup kartą kredytową, które dodane zostają do ceny samych biletów oraz pozycje wynikające z zastosowania VAT do fakultatywnych taryf i dopłat za loty krajowe należą do kategorii niemożliwych do uniknięcia, możliwych do przewidzenia lub opcjonalnych dopłat do ceny?
2) Czy art. 23 ust. 1 zdanie czwarte rozporządzenia nr 1008/2008 należy interpretować w ten sposób, że pojęcie opcjonalne oznacza dopłaty, których większość konsumentów może uniknąć?
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (wersja przekształcona) (Dz.U. 2008, L 293, s. 3).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.