Dz.U.UE.C.2019.54.18/3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 listopada 2018 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 15 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona - Hiszpania) - Magdalena Molina Rodríguez / Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
(Sprawa C-279/18) 1

Język postępowania: hiszpański

(2019/C 54/29)

(Dz.U.UE C z dnia 15 listopada 2018 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy z rejestru.

1 Dz.U. C 259 z 23.7.2018.