Sprawa C-277/03: Komisja Wspólnot Europejskich v. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.228.14/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2004 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(szóstej izby)

z dnia 13 lipca 2004 r.

w sprawie C-277/03: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej(1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa - Środowisko naturalne - Dyrektywa 2000/53/WE - Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

(2004/C 228/27)

(Język postępowania: angielski)

(Tłumaczenie robocze; tłumaczenie ostateczne zostanie opublikowane w "Zbiorze Orzeczeń Trybunału")

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2004 r.)

W sprawie C-277/03 Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: X. Lewis i M. Konstantinidis) przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (pełnomocnik: C. Jackson), której przedmiotem jest stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wdrożenia dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. L 269, str. 34), a w każdym razie nie podając tych przepisów do wiadomości Komisji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchybiło zobowiązaniom, jakie ciążą na nim na mocy tej dyrektywy, w szczególności na podstawie jej art.10 ust. 1, jak również na mocy Traktatu WE, Trybunał (szósta izba), w składzie: J.-P. Puissochet, prezes izby, F. Macken (sprawozdawca) oraz S. von Bahr, sędziowie, rzecznik generalny: M. Poiares Maduro, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 13 lipca 2004 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Nie przyjmując w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wdrożenia dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchybiło zobowiązaniom, jakie ciążą na nim na mocy tej dyrektywy.

2) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zostaje obciążone kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 200 z 23.8.2003.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.