Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.213.7/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 4 maja 2017 r. - Komisja Europejska/Wielkie Księstwo Luksemburga
(Sprawa C-274/15) 1

[Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Podatki - Podatek od wartości dodanej - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 132 ust. 1 lit. f) - Zwolnienie z VAT usług świadczonych przez niezależne grupy osób swoim członkom - Artykuł 168 lit. a) i art. 178 lit. a) - Prawo do odliczenia przysługujące członkom grupy - Artykuł 14 ust. 2 lit. c) i art. 28 - Działanie członka we własnym imieniu i na rachunek grupy]

Język postępowania: francuski

(2017/C 213/05)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Dintilhac i C. Soulay, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga (przedstawiciele: D. Holderer, pełnomocnik, wspierana przez adwokatów F. Kremera i P. E. Partscha, oraz B. Gasparottiego, eksperta)

Sentencja

1) Przyjmując system podatku od wartości dodanej dotyczący niezależnych grup osób taki jak zdefiniowany, po pierwsze, w art. 44 ust. 1 lit. y) tekstu jednolitego loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée w związku z art. 2 lit. a) i art. 3 règlement grand-ducal du 21 janvier 2004 relatif à l'exonération de la T VA des prestations de services fournies à leurs membres par des groupements autonomes de personnes, po drugie, w art. 4 tego rozporządzenia w związku z okólnikiem administracyjnym nr 707 z dnia 29 stycznia 2004 r. w zakresie, w jakim wyjaśnia on ów art. 4, a po trzecie, w nocie z dnia 18 grudnia 2008 r. grupy roboczej działającej w Comité d'Observation des Marchés (COBMA) (komisji obserwacji rynków) sporządzonej w porozumieniu z Administration de l'Enregistrement et des Domaines (administracją podatkową i celną), Wielkie Księstwo Luksemburga uchybiło zobowiązaniom, jakie na nim ciążą na mocy art. 2 ust. 1 lit. c), art. 132 ust. 1 lit. f), art. 168 lit. a), art. 178 lit. a), art. 14 ust. 2 lit. c) oraz art. 28 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zmienionej dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r.
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) Wielkie Księstwo Luksemburga zostaje obciążone kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 270 z 17.8.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.