Sprawa C-274/04: ED & F Man Sugar Ltd v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.143.10/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2006 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 kwietnia 2006 r. (wniosek Finanzgericht Hamburg o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) - ED & F Man Sugar Ltd przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Sprawa C-274/04)(1)

(Rolnictwo - Rozporządzenie (EWG) nr 3665/87 - Refundacje wywozowe - Nałożenie sankcji po wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie zwrotu refundacji - Możliwość powtórnego zbadania decyzji nakładającej sankcję)

(2006/C 143/19)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2006 r.)

Sąd krajowy

Finanzgericht Hamburg

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: ED & F Man Sugar Ltd

Strona pozwana: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Finanzgericht Hamburg - Wykładnia art. 11 ust. 1 i 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3665/87 z dnia 27 listopada 1987 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz. U. L 351, str. 1), zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2945/94 z dnia 2 grudnia 1994 r. (Dz. U. L 310, str. 57) - Sankcje w przypadku wniosku o nadmierną refundację - Możliwość powtórnego zbadania przez krajowe urzędy lub sądy ostatecznej decyzji w sprawie zwrotu nienależnie otrzymanych kwot w ramach skargi eksportera na decyzję nakładającą na niego sankcję - Błędna wykładnia prawa wspólnotowego

Sentencja

Artykuł 11 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3665/87 z dnia 27 listopada 1987 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych, zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2945/94 z dnia 2 grudnia 1994 r., należy interpretować w ten sposób, że w ramach postępowania odwoławczego od decyzji nakładającej sankcję, wydanej na mocy tego przepisu, krajowe urzędy i sądy są uprawnione do badania, czy eksporter złożył wniosek o refundację wyższą od refundacji stosowanej w rozumieniu tego przepisu, mimo że decyzja w sprawie zwrotu, o której mowa w ust. 3 akapit pierwszy tego przepisu uprawomocniła się przed wydaniem decyzji nakładającej sankcję.

______

(1) Dz. U. C 228 z 11.9.2004.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.