Sprawa C-273/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil de Prud’hommes d’Agen (Francja) w dniu 21 kwietnia 2022 r. - BX/Keolis Agen SARL

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.424.17/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 listopada 2022 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil de Prud'hommes d'Agen (Francja) w dniu 21 kwietnia 2022 r. - BX/Keolis Agen SARL
(Sprawa C-273/22)

Język postępowania: francuski

(2022/C 424/19)

(Dz.U.UE C z dnia 7 listopada 2022 r.)

Sąd odsyłający

Conseil de Prud'hommes d'Agen

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: BX

Strona pozwana: Keolis Agen SARL

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy 1  należy interpretować w ten sposób, że ma on bezpośrednie zastosowanie do stosunków pomiędzy prywatnym operatorem transportowym, któremu tylko powierzono świadczenie usług publicznych, a jego pracownikami, i to biorąc w szczególności pod uwagę liberalizację sektora pasażerskiego transportu kolejowego?

2) Jaki jest rozsądny termin dozwolonego przeniesienia płatnego urlopu nabytego w wymiarze czterech tygodni w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/88, gdy okres nabycia prawa do płatnego urlopu wynosi jeden rok?

3) Czy stosowanie nieograniczonego terminu dozwolonego przeniesienia w braku postanowienia krajowego, wynikającego z przepisu prawa lub umowy, regulującego to przeniesienie, nie jest sprzeczne z art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/88?

1 Dz.U. 2003, L 299, s. 9.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.