Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.258.10/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 sierpnia 2012 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 21 marca 2012 r. w sprawie T-227/09 Feng Shen Technology Co. Ltd przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) wniesione w dniu 29 maja 2012 r. przez Jarosława Majtczaka

(Sprawa C-266/12 P)

(2012/C 258/16)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 25 sierpnia 2012 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Jarosław Majtczak (przedstawiciel: J. Radłowski, radca prawny)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Feng Shen Technology Co. Ltd

Żądania wnoszącego odwołanie

uchylenie w całości wyroku Sądu z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie T-227/09 oraz oddalenie skargi wniesionej przez stronę skarżącą lub;
uchylenie w całości wyroku Sądu z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie T-227/09 oraz przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania;
obciążenie drugiej strony postępowania kosztami.

Zarzuty i główne argumenty

Wnoszący odwołanie podnosi, że zaskarżony wyrok narusza art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94(1) w sprawie wspólnotowego znaku towarowego ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009(2) (w sprawie wspólnotowego znaku towarowego)] w szczególności w zakresie wykładni jaką Sąd nadał pojęciu "działania w złej wierze".

Wnoszący odwołanie podnosi również, że Sąd naruszył przepisy proceduralne dokonując błędnych ustaleń faktycznych i stosując wybiórcze podejście przy ocenie przedstawionych dowodów.

______

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 11, s. 1).

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Wersja ujednolicona) (Dz.U. L 78, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.