Dz.U.UE.C.2019.16.12

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 7 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State - Niderlandy) - C, A / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Sprawa C-257/17) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Właściwość Trybunału - Dyrektywa 2003/86/WE - Prawo do łączenia rodzin - Artykuł 15 - Odmowa wydania samoistnego dokumentu pobytowego - Uregulowanie krajowe przewidujące obowiązek złożenia egzaminu z integracji społecznej)

Język postępowania: niderlandzki

(2019/C 16/14)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Raad van State

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: C, A

Strona pozwana: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Sentencja

1) Na podstawie art. 267 TFUE Trybunał jest właściwy do dokonania wykładni art. 15 dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin w sytuacjach takich jak te w sprawach w postępowaniach głównych, w których sąd odsyłający powinien wydać orzeczenie w przedmiocie wydania samoistnego dokumentu pobytowego obywatelowi państwa trzeciego będącemu członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej, który to obywatel Unii nie skorzystał z prawa do swobodnego przemieszczania się, jeżeli przepis ten znalazł zastosowanie do takich sytuacji, w sposób bezpośredni i bezwarunkowy, poprzez prawo krajowe.
2) Artykuł 15 ust. 1 i 4 dyrektywy 2003/86 nie stoi na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które umożliwia oddalenie wniosku o wydanie samoistnego dokumentu pobytowego, złożonego przez obywatela państwa trzeciego przebywającego dłużej niż pięć lat na terytorium danego państwa członkowskiego w ramach łączenia rodzin, z tego powodu, że nie wykazał on zdania egzaminu z integracji społecznej w zakresie języka i społeczeństwa tego państwa członkowskiego, jeżeli konkretne szczegółowe zasady dotyczące obowiązku zdania tego egzaminu nie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celu w postaci ułatwienia integracji obywateli państw trzecich.
3) Artykuł 15 ust. 1 i 4 dyrektywy 2003/86 nie stoi na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które przewiduje, że samoistny dokument pobytowy może zostać wydany dopiero od dnia złożenia stosownego wniosku.
1 Dz.U. C 269 z 14.8.2017.