Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.190.2/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2006 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 czerwca 2006 - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

(Sprawa C-255/04)(1)

(Dopuszczalność - Niezgodność między uzasadnieniem a żądaniami skargi - Zasada, zgodnie z którą sąd nie może orzekać ultra petita - Artykuł 49 WE - Uregulowanie krajowe uzależniające przyznanie licencji od potrzeb rynku - Uregulowanie krajowe ustanawiające domniemanie istnienia stosunku pracy - Odwrócenie ciężaru dowodu - Brak postanowień o "sposobie procedury" w rozumieniu orzecznictwa Peterbroeck - Ochrona społeczna - Koordynacja przez rozporządzenie (WE) nr 1408/71 przepisów podlegających zastosowaniu - Pierwszeństwo - Zwalczanie nielegalnego zatrudnienia)

(2006/C 190/03)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: E. Traversa i A.-M. Rouchaud-Joët, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Francuska (Przedstawiciele: G. de Bergues i A. Hare, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom Państwa - Art. 43 i 49 WE - Obowiązujący we Francji system udzielania licencji artystom mających swe przedsiębiorstwo w innym państwie członkowskim, którzy nie posiadają licencji wydawanej na porównywalnych warunkach w ich państwie pochodzenia - Domniemanie istnienia stosunku pracy stosowane wobec artystów uznanych za usługodawców mających swe przedsiębiorstwo w swoim państwie pochodzenia, gdzie zazwyczaj świadczą analogiczne usługi

Sentencja

1) Uzależniając udzielenie licencji dla biura pośrednictwa pracy dla artystów mających swe przedsiębiorstwo w innym państwie członkowskim, od spełnienia kryterium zainteresowania działalnością biura ze względu na potrzeby artystów w zakresie zatrudnienia oraz

narzucając domniemanie istnienia stosunku pracy stosowane wobec artysty uznanego za usługodawcę mającego swe przedsiębiorstwo w jego państwie członkowskim pochodzenia, gdzie zazwyczaj świadczy analogiczne usługi,

Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą mocy art. 49 WE.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Komisja Wspólnot Europejskich oraz Republika Francuska ponoszą własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 217 z 28.08.2004

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.