Sprawa C-253/08: Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Portugalska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.153.14/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lipca 2009 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 19 maja 2009 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

(Sprawa C-253/08)(1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 2006/22/WE - Ustawodawstwo socjalne odnoszące się do działalności w transporcie drogowym - Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

(2009/C 153/26)

Język postępowania: portugalski

(Dz.U.UE C z dnia 4 lipca 2009 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: N. Yerrell i M. Teles Romão, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska (przedstawiciele: L. Inez Fernandes i F. Fraústo de Azevedo, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Brak ustanowienia, w wyznaczonym terminie, przepisów niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylającej dyrektywę Rady 88/599/EWG (Dz.U. L 102, s. 35)

Sentencja

1) Nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylającej dyrektywę Rady 88/599/EWG, Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy tej dyrektywy

2) Republika Portugalska zostaje obciążona kosztami postępowania

______

(1) Dz.U. C 223 z 30.8.2008.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.