Dz.U.UE.C.2018.455.13/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 października 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court - Irlandia) - Ryanair Ltd / The Revenue Commissioners
(Sprawa C-249/17) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) - Pojęcie "podatnika" - Spółka holdingowa - Odliczenie podatku naliczonego - Wydatki związane ze świadczeniem usług doradczych, poniesione w związku z nabyciem akcji innej spółki - Zamiar świadczenia usług w zakresie zarządzania przez spółkę będącą nabywcą na rzecz przejmowanej spółki - Brak świadczenia takich usług - Prawo do odliczenia VAT obciążającego poniesione świadczenia]

Język postępowania: angielski

(2018/C 455/19)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Sąd odsyłający

Supreme Court

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Ryanair Ltd

Strona pozwana: The Revenue Commissioners

Sentencja

Artykuł y 4 i 17 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku należy interpretować w ten sposób, że przyznają one spółce, takiej jak spółka w postępowaniu głównym, która ma zamiar nabyć wszystkie akcje innej spółki w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu na rzecz tej innej spółki usług w zakresie zarządzania opodatkowanych podatkiem od wartości dodanej (VAT), prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego w związku z wydatkami dotyczącymi usług doradczych, poniesionymi w ramach formalnej oferty nabycia, mimo iż okazało się, że ta działalność gospodarcza nie została zrealizowana, pod warunkiem że wyłączną przyczyną poniesienia tych wydatków jest planowana działalność gospodarcza.

1 Dz.U. C 221 z 10.7.2017.