Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.239.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 lipca 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus (sąd najwyższy) (Finlandia) w dniu 16 maja 2017 r. - Oikeusministeriö/Denis Raugevicius
(Sprawa C-247/17)

Język postępowania: fiński

(2017/C 239/37)

(Dz.U.UE C z dnia 24 lipca 2017 r.)

Sąd odsyłający

Korkein oikeus (sąd najwyższy)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Oikeusministeriö

Strona przeciwna: Denis Raugevicius

Pytania prejudycjalne

1) Czy przepisy krajowe dotyczące ekstradycji ze względu na popełnienie przestępstwa należy oceniać w jednakowy sposób w świetle swobody przemieszczania się obywateli innego państwa członkowskiego niezależnie od kwestii, czy oparty na konwencji dotyczącej ekstradycji wniosek o ekstradycję skierowany z państwa trzeciego jest składany w celu wykonania kary pozbawienia wolności lub w celu ścigania karnego - jak miało to miejsce w sprawie Petruhhin 1  [C-182/15, EU:C:2016:630]? Czy znaczenie ma fakt, iż osoba, której dotyczy wniosek o ekstradycję, posiada oprócz obywatelstwa Unii również obywatelstwo państwa, które wystąpiło z wnioskiem o ekstradycję?
2) Czy uregulowanie krajowe, zgodnie z którym nie można dokonywać ekstradycji w celu wykonania kary poza terytorium Unii jedynie własnych obywateli, stawia obywateli innego państwa członkowskiego w nieuzasadniony sposób w bardziej niekorzystnej sytuacji? Czy również w wypadku wykonania kary mają zastosowanie mechanizmy prawa Unii, przy pomocy których można osiągnąć sam w sobie zgodny z prawem cel w mniej restrykcyjny sposób? Jak należy rozstrzygnąć wiosek o ekstradycję, jeżeli przy zastosowaniu takich mechanizmów inne państwo członkowskie zostało poinformowane o tym wniosku, jednakże państwo to - na przykład ze względu na przeszkody prawne - nie podejmuje żadnych działań w odniesieniu do swojego obywatela?
1 Wyrok z dnia 6 września 2016 r., Petruhhin, C-182/15, EU:C:2016:630.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.