Sprawa C-240/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Baden-Württemberg (Niemcy) w dniu 14 maja 2010 r. - Cathy Schulz-Delzers, Pascal Schulz przeciwko Finanzamt Stuttgart III.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.221.18/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 sierpnia 2010 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Baden-Württemberg (Niemcy) w dniu 14 maja 2010 r. - Cathy Schulz-Delzers, Pascal Schulz przeciwko Finanzamt Stuttgart III

(Sprawa C-240/10)

(2010/C 221/29)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 14 sierpnia 2010 r.)

Sąd krajowy

Finanzgericht Baden-Württemberg

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Cathy Schulz-Delzers, Pascal Schulz

Strona pozwana: Finanzamt Stuttgart III

Pytania prejudycjalne

1) a) Czy § 3 pkt 64 Einkommensteuergesetz (ustawy o podatku dochodowym) w brzmieniu obowiązującym w latach 2005 i 2006 jest zgodny ze swobodą przepływu pracowników zgodnie z art. 45 w brzmieniu "Wersji skonsolidowanej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej" - TFUE (dawniej art. 39 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską - WE)?

b) Czy § 3 pkt 64 Einkommensteuergesetz w brzmieniu obowiązującym w latach 2005 i 2006 stanowi zakazaną na podstawie art. 18 TFUE (dawniej art. 12 WE) ukrytą dyskryminację ze względu na przynależność państwową?

2) W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi przeczącej: Czy § 3 pkt 64 Einkommensteuergesetz w brzmieniu obowiązującym w latach 2005 i 2006 jest zgodny ze swobodą przemieszczania się obywateli Unii, która wynika z art. 21 TFUE (art. 18 WE)?

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.