Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.16.10/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vilniaus miesto apylinkės teismas - Litwa) - UAB "Renerga" / AB "Energijos skirstymo operatorius", AB "Lietuvos energijos gamyba"
(Sprawa C-238/17) 1

Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2009/72/WE - Artykuł 3 ust. 2, 6 i 15 oraz art. 36 lit. f) - Rynek wewnętrzny energii elektrycznej - Hipotetyczny charakter pytań prejudycjalnych - Niedopuszczalność wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Język postępowania: litewski

(2019/C 16/12)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: UAB "Renerga"

Strona pozwana: AB "Energijos skirstymo operatorius", AB "Lietuvos energijos gamyba"

Przy udziale: UAB "BALTPOOL", Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Achema AB, Achemos Grupė UAB

Sentencja

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Vilniaus miesto apylinkės teismas (sąd rejonowy dla miasta Wilno, Litwa) postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2017 r., jest niedopuszczalny.

1 Dz.U. C 231 z 17.7.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.