Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.10.8

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 stycznia 2020 r.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeidshof te Brussel - Belgia) Zubair Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
(Sprawa C-233/18) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Wnioskodawcy ubiegający się o ochronę międzynarodową - Dyrektywa 2013/33/UE - Artykuł 20 ust. 4 i 5 - Poważne naruszenie reguł obowiązujących w ośrodkach dla cudzoziemców lub szczególnie agresywne zachowanie - Zakres prawa państw członkowskich do określenia mających zastosowanie sankcji - Małoletni pozbawiony opieki - Ograniczenie lub cofnięcie świadczeń materialnych w ramach przyjmowania)

Język postępowania: francuski

(2020/C 10/09)

(Dz.U.UE C z dnia 13 stycznia 2020 r.)

Sąd odsyłający

Arbeidshof te Brussel

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Zubair Haqbin

Strona pozwana: Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

Sentencja

Artykuł 20 ust. 4 i 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową w świetle art. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że wśród sankcji, które można nałożyć na wnioskodawcę w przypadku poważnego naruszenia reguł obowiązujących w ośrodkach dla cudzoziemców oraz szczególnie agresywnego zachowania, państwo członkowskie nie może przewidzieć sankcji polegającej na cofnięciu, nawet czasowo, świadczeń materialnych w ramach przyjmowania w rozumieniu art. 2 lit. f) i g) tej dyrektywy związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem lub odzieżą, ponieważ jej skutkiem byłoby pozbawienie wnioskodawcy możliwości zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb. Nałożenie innych sankcji na podstawie rzeczonego art. 20 ust. 4 powinno w każdych okolicznościach odbywać się z poszanowaniem warunków wymienionych w art. 20 ust. 5, między innymi tych związanych z poszanowaniem zasady proporcjonalności oraz godności ludzkiej. Jeżeli chodzi o małoletniego bez opieki, sankcje te, w świetle między innymi art. 24 karty praw podstawowych, powinny być stosowane ze szczególnym uwzględnieniem nadrzędnego interesu dziecka.

1 Dz.U. C 211 z 18.6.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.