Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.168.17/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 maja 2017 r.

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 9 marca 2017 r. - Simet SpA/Komisja Europejska
(Sprawa C-232/16 P) 1

[Odwołanie - Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Pomoc państwa - Sektor transportu - Usługi w zakresie międzyregionalnych przewozów autokarowych - Rozporządzenie (EWG) nr 1191/69 - Prawo do rekompensaty za obciążenia finansowe wynikające z wykonywania zobowiązań z zakresu usług publicznych - Orzeczenie sądu krajowego - Pomoc niezgodna z rynkiem wewnętrznym]

Język postępowania: włoski

(2017/C 168/22)

(Dz.U.UE C z dnia 29 maja 2017 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Simet SpA (przedstawiciele: A. Clarizia, C. Varrone i P. Clarizia, avvocati)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Conte, D. Grespan i P.J. Loewenthal, pełnomocnicy)

Sentencja

1. Odwołanie zostaje oddalone.
2. Simet SpA zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 232 z 27.6.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.