Sprawa C-23/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 17 stycznia 2011 r. - Fleischkontor Moksel GmbH przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.113.4/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 kwietnia 2011 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 17 stycznia 2011 r. - Fleischkontor Moksel GmbH przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Sprawa C-23/11)

(2011/C 113/06)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 9 kwietnia 2011 r.)

Sąd krajowy

Finanzgericht Hamburg

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Fleischkontor Moksel GmbH

Strona pozwana: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Pytania prejudycjalne

1) Czy posiadacz pozwolenia na wywóz jest uprawniony do refundacji wywozowych tylko wtedy, gdy w zgłoszeniu wywozowym złożonym we właściwym urzędzie celnym (art. 5 ust. 7 rozporządzenia nr 800/1999)(1) jest wpisany w polu 2 jako eksporter?

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze: czy właściwy do zapłaty refundacji urząd celny jest związany następczym sprostowaniem wpisu w polu 2 zgłoszenia wywozowego dokonanym przez urząd celny wyjścia?

3) W razie udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie drugie: czy w przypadku takim jak rozpatrywany przez sąd krajowy urząd właściwy do dokonania refundacji może dosłownie zinterpretować wpis w polu 2 zgłoszenia wywozowego i odrzucić wniosek o dokonanie refundacji wywozowych w oparciu o okoliczność, że podmiot, który złożył wniosek o przyznanie mu refundacji nie jest eksporterem towaru objętego tym wnioskiem czy też urząd właściwy do dokonania refundacji ma w sytuacji gdy między oznaczeniem eksportera w polu 2 zgłoszenia wywozowego a poprzednim dokumentem, którym posłużono się w ramach wpisu w polu 40 i oznaczeniem posiadacza pozwolenia na wywóz podanego w polu 44 istnieją rozbieżności obowiązek zasięgnięcia informacji u podmiotu, który złożył wniosek o przyznanie refundacji i w razie potrzeby sprostowania z urzędu wpisu zawartego w polu 2 zgłoszenia wywozowego?

______

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz. U. L 102, s. 11).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.