Sprawa C-224/11: BGŻ Leasing sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.63.4/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 marca 2013 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 17 stycznia 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny - Polska) - BGŻ Leasing sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie

(Sprawa C-224/11)(1)

(Podatek VAT - Usługa leasingu połączona z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu zawartym przez leasingodawcę, który na to ubezpieczenie wystawił fakturę leasingobiorcy - Zakwalifikowanie - Jedno świadczenie złożone albo dwa świadczenia odrębne - Zwolnienie - Transakcja ubezpieczeniowa)

(2013/C 63/04)

Język postępowania: polski

(Dz.U.UE C z dnia 2 marca 2013 r.)

Sąd odsyłający

Naczelny Sąd Administracyjny

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: BGŻ Leasing sp. z o.o.

Strona pozwana: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Naczelny Sąd Administracyjny - Wykładnia art. 2 ust. 1 lit. c), art. 28 oraz art. 135 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347, s. 1) - Usługa leasingu połączona z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu zawartym przez przedsiębiorstwo leasingowe, które na to ubezpieczenie wystawiło fakturę leasingobiorcy - Zakwalifikowanie czynności, do celów podatku VAT, jako jednego świadczenia złożonego albo jako dwóch świadczeń niezależnych

Sentencja

1)
Usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stanowią usługi odrębne i niezależne do celów podatku od wartości dodanej. Do sądu odsyłającego należy ustalenie, czy w świetle szczególnych okoliczności postępowania głównego dane czynności są w takim stopniu powiązane ze sobą, że należy je traktować jako stanowiące jedną usługę, czy też przeciwnie - stanowią one usługi odrębne.
2)
Jeżeli leasingodawca ubezpiecza przedmiot leasingu, obciążając dokładnym kosztem tego ubezpieczenia leasingobiorcę, w okolicznościach takich jak w postępowaniu głównym taka czynność stanowi transakcję ubezpieczeniową w rozumieniu art. 135 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
______

(1) Dz.U. C 219 z 23.7.2011.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.