Sprawa C-223/13: Królestwo Niderlandów v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.175.17

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 czerwca 2014 r.

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 6 lutego 2014 r. - Królestwo Niderlandów przeciwko Komisji Europejskiej

(Sprawa C-223/13) 1

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Rozporządzenie (UE) nr 93/2013 - Przekazanie sprawy do Sądu Unii Europejskiej)

(2014/C 175/20)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 10 czerwca 2014 r.)

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: M. Bulterman i J. Langer, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Clausen i P. Van Nuffel, pełnomocnicy)

Przedmiot

Stwierdzenie nieważności rozporządzenia Komisji (UE) nr 93/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych w odniesieniu do ustanawiania wskaźników cen mieszkań i domów mieszkalnych zajmowanych przez właściciela (Dz.U. 33, s. 14).

Sentencja

1)
Sprawa C-223/13 zostaje skierowana do Sądu Unii Europejskiej.
2)
Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
1 Dz.U. C 189 z 29.6.2013

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.