Sprawa C-222/04: Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożony na podstawie postanowienia Corte Suprema di Cassazione - Sezione Quinta Civile, wydanego dnia 23 marca 2004 w sprawie Ministero dell'Economia e delle Finanze przeciwko Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Cassa di Risparmio di San Miniato SpA.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.190.8/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 lipca 2004 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożony na podstawie postanowienia Corte Suprema di Cassazione - Sezione Quinta Civile, wydanego dnia 23 marca 2004 w sprawie Ministero dell'Economia e delle Finanze przeciwko Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Cassa di Risparmio di San Miniato SpA.

(Sprawa C-222/04)

(2004/C 190/14)

(Dz.U.UE C z dnia 24 lipca 2004 r.)

Dnia 28 maja 2004 do Sekretariatu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony na podstawie postanowienia Corte Suprema di Cassazione - Sezione Quinta Civile wydanego dnia 23 marca 2004 w sprawie Ministero dell'Economia e delle Finanze przeciwko Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Cassa di Risparmio di San Miniato SpA.

Corte Suprema di Cassazione - Sezione Quinta Civile zwrócił się do Trybunału o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

a) Czy podmioty (tzw. "fundacje bankowe") utworzone na podstawie ustawy nr 218 z 1990 r. oraz dekretu ustawodawczego nr 356 z 1990 r. z późn. zm. w celu wykonywania funkcji właścicieli udziałów kontrolnych w spółkach prowadzących działalność bankową i zarządzania tymi udziałami, stanowiące znaczny udział podmiotów prawnych działających na rynku, dysponujące ponadto prawem do otrzymywania dochodów spółek kontrolowanych, podlegają wspólnotowej regulacji o ochronie konkurencji, również w zakresie w jakim powierzone im są zadania pożytku publicznego? Czy przyznana tym podmiotom na podstawie dekretu ustawodawczego nr 153 z 1999 r. możliwość przeznaczenia dochodów ze zbycia tych udziałów na nabywanie i zarządzanie znacznymi udziałami w innych podmiotach, w tym prowadzących działalność bankową, a także do nabywania udziałów kontrolnych podmiotów nie prowadzących działalności bankowej, w różnych celach, w tym w zakresie promocji rozwoju gospodarczego systemu, stanowi prowadzenie przedsiębiorstwa w rozumieniu wspólnotowego prawa ochrony konkurencji ?

b) Czy, w konsekwencji, do takich podmiotów podlegających regulacji zawartej w ustawie nr 218 z 1990 r. i dekrecie ustawodawczym nr 356 z 1990 r. z późn. zm. jak również przepisom reformującym system bankowy zawartym w ustawie nr 461 z 1998 r. i dekrecie ustawodawczym nr 153 z 1999 r., stosuje się przepisy wspólnotowe o pomocy przyznawanej przez Państwa (artykuły 81 - 88 TWE) w związku z przewidzianą dla tych podmiotów preferencyjną regulacją podatkową ?

c) W razie twierdzącej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy preferencyjny system w zakresie bezpośredniego opodatkowania otrzymanych dywidend, będący przedmiotem sporu w niniejszej sprawie, stanowi pomoc przyznaną przez Państwo w rozumieniu art. 87 Traktatu EWG?

d) W razie twierdzącej odpowiedzi na pytanie zawarte w punkcie b), czy w świetle zagadnień zgodności z prawem i wad i/lub niedostatecznego uzasadnienia wykazanych w niniejszym postanowieniu, zachowuje ważność decyzja Komisji Europejskiej z dnia 22 sierpnia 2002(1), na podstawie której stwierdzono, że fundacje bankowe nie podlegają przepisom o pomocy przyznawanej przez Państwa?

e) Niezależnie od właściwości przepisów o pomocy przyznawanej przez Państwa, czy zastosowanie preferencyjnej regulacji podatkowej do dystrybucji dochodów wyłącznie krajowych przedsiębiorstw-beneficjentów prowadzących działalność bankową, kontrolowanych przez fundacje i tym ostatnim przekazanych lub dochodów przedsiębiorstw, w których udziały zostały nabyte za pomocą środków pozyskanych ze zbycia udziałów w powyżej wskazanych przedsiębiorstwach prowadzących działalność bankową, stanowi dyskryminację innych przedsiębiorstw działających na rynku na korzyść przedsiębiorstw, których udziały są własnością fundacji, i jednocześnie naruszenie zasad swobody przedsiębiorczości i swobody przepływu kapitału, wyrażonych w art. 12, 43 i nast., 56 i nast. TWE?

______

(1) Dz.U. L 55 z 1.3.2003, str. 56.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.