Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.151.13/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 maja 2017 r.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 16 marca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Provinciale di Torino - Włochy) - Bimotor SpA/Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino
(Sprawa C-211/16) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Podatek od wartości dodanej - Zasada neutralności podatkowej - Przepisy krajowe przewidujące określony maksymalny limit ograniczający kwotę zwrotu lub potrącenia niedopłaconego lub nadpłaconego podatku od wartości dodanej)

Język postępowania: włoski

(2017/C 151/17)

(Dz.U.UE C z dnia 15 maja 2017 r.)

Sąd odsyłający

Commissione Tributaria Provinciale di Torino

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Bimotor SpA

Strona pozwana: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino

Sentencja

Artykuł 183 akapit pierwszy dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zmienionej dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r., należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on uregulowaniu krajowemu, takiemu jak w postępowaniu głównym, które ogranicza potrącenie określonych zaległości podatkowych z nadpłaconym podatkiem od wartości dodanej do określonego maksymalnego limitu, za każdy okres opodatkowania, o ile krajowy porządek prawny w każdym wypadku przewiduje możliwość odzyskania przez podatnika całej nadpłaty podatku od wartości dodanej w rozsądnym terminie.

1 Dz.U. C 251 z 11.7.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.