Sprawa C-203/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okryżen syd - Burgas (Bułgaria) w dniu 31 marca 2021 r. - postępowanie karne przeciwko DELTA STROY 2003 EOOD.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.228.25

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 czerwca 2021 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okryżen syd - Burgas (Bułgaria) w dniu 31 marca 2021 r. - postępowanie karne przeciwko "DELTA STROY 2003" EOOD
(Sprawa C-203/21)

Język postępowania: bułgarski

(2021/C 228/34)

(Dz.U.UE C z dnia 14 czerwca 2021 r.)

Sąd odsyłający

Okryżen syd - Burgas

Strona w postępowaniu głównym

"DELTA STROY 2003" EOOD

Pytania prejudycjalne

1)
Czy art. 4 i art. 5 decyzji ramowej Rady 2005/212/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie konfiskaty korzyści, narzędzi i mienia pochodzących z przestępstwa oraz art. 49 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że dopuszczają one uregulowanie prawne państwa członkowskiego, zgodnie z którym sąd krajowy w postępowaniu takim jak postępowanie główne może nałożyć karę na osobę prawną za konkretne przestępstwo, którego popełnienie nie zostało jeszcze ustalone, ponieważ jest przedmiotem niezakończonego prawomocnie równoległego postępowania karnego?
2)
Czy art. 4 i art. 5 decyzji ramowej 2005/212/WSiSW i art. 49 karty należy interpretować w ten sposób, że dopuszczają one uregulowanie prawne państwa członkowskiego, zgodnie z którym sąd krajowy w postępowaniu takim jak postępowanie główne może nałożyć karę na osobę prawną, określając wysokość tej kary w wysokości korzyści, jaką uzyskano by z konkretnego przestępstwa, którego popełnienie nie zostało jeszcze ustalone, ponieważ jest przedmiotem niezakończonego prawomocnie równoległego postępowania karnego?

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.