Sprawa C-203/13: Skarga wniesiona w dniu 17 kwietnia 2013 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Bułgarii.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.164.12/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 czerwca 2013 r.

Skarga wniesiona w dniu 17 kwietnia 2013 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Bułgarii

(Sprawa C-203/13)

(2013/C 164/23)

Język postępowania: bułgarski

(Dz.U.UE C z dnia 8 czerwca 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: O. Beynet, M. Heller i P. Michajłowa)

Strona pozwana: Republika Bułgarii

Żądania strony skarżącej

-
stwierdzenie, że Republika Bułgarii uchybiła swoim zobowiązaniom z art. 49 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE(1) z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE w ten sposób, że nie przyjęła wszystkich przepisów prawnych i administracyjnych koniecznych do wykonania art. 3 ust. 7 i załącznika I pkt 1 lit. a) akapit drugi oraz lit. b), c), d), f), h) oraz i) tej dyrektywy, a w każdym razie nie poinformowała Komisji o przyjęciu tych środków;
-
nałożenie Republikę Bułgarii, na podstawie art. 260 ust. 3 TFUE, okresowej kary pieniężnej w wysokości 8.448 EUR za

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.