Sprawa C-203/06: Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2006 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.143.28/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2006 r.

Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2006 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej

(Sprawa C-203/06)

(2006/C 143/52)

Język postępowania: czeski

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawiciele: K. Walkerová et H. Støvlbæk, pełnomocnicy]

Strona pozwana: Republika Czeska

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie, że Republika Czeska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 44 dyrektywy Rady 93/16/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. mającej na celu ułatwienie swobodnego przepływu lekarzy i wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji(1) przez to, że nie przyjęła wszystkich środków prawnych i administracyjnych niezbędnych do transpozycji tej dyrektywy, lub w każdym razie że nie zawiadomiła o tych środkach Komisji;

– obciążenie Republiki Czeskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy do wewnętrznego porządku prawnego zakończył się w dniu 30 kwietnia 2004 r.

______

(1) Dz.U. L 165 str. 1

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.