Sprawa C-202/11: Anton Las v. PSA Antwerp NV (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.164.3/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 czerwca 2013 r.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 kwietnia 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeidsrechtbank Antwerpen - Belgia) - Anton Las przeciwko PSA Antwerp NV

(Sprawa C-202/11)(1)

(Swobodny przepływ pracowników - Artykuł 45 TFUE - Spółka mająca siedzibę w regionie obowiązywania języka niderlandzkiego Królestwa Belgii - Obowiązek sporządzania umów o pracę w języku niderlandzkim - Umowa o pracę o charakterze transgranicznym - Ograniczenie - Brak proporcjonalności)

(2013/C 164/04)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 8 czerwca 2013 r.)

Sąd odsyłający

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Anton Las

Strona pozwana: PSA Antwerp NV

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Arbeidsrechtbank Antwerpen - Wykładnia art. 39 WE (obecnie art. 45 TFUE) - Regionalne przepisy belgijskie przewidujące po stronie przedsiębiorstwa znajdującego się na terenie regionu obowiązywania języka niderlandzkiego obowiązek sporządzania pod rygorem nieważności wszystkich dokumentów dotyczących stosunku pracy o charakterze międzynarodowym w języku niderlandzkim

Sentencja

Artykuł 45 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie uregulowaniu jednostki sfederowanej państwa członkowskiego, takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, nakładającemu na każdego pracodawcę, którego miejsce prowadzenia działalności znajduje się na terytorium tej jednostki, obowiązek sporządzania umów o pracę o charakterze transgranicznym wyłącznie w języku urzędowym owej jednostki sfederowanej pod rygorem nieważności tych umów stwierdzanej przez sąd z urzędu.

______

(1) Dz.U. C 219 z 23.7.2011.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.