Sprawa C-200/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 12 marca 2020 r. w sprawie T-353/19, Gamma-A / EUIPO - Zivju parstrades uznemumu serviss, wniesione w dniu 11 maja 2020 r. przez Gamma-A SIA.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.359.2/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 października 2020 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 12 marca 2020 r. w sprawie T-353/19, Gamma-A / EUIPO - Zivju parstrades uznemumu serviss, wniesione w dniu 11 maja 2020 r. przez Gamma-A SIA
(Sprawa C-200/20 P)

Język postępowania: angielski

(2020/C 359/03)

(Dz.U.UE C z dnia 26 października 2020 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Gamma-A SIA (przedstawiciel: M. Liguts, advokats)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Postanowieniem z dnia 3 września 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) odmówił przyjęcia odwołania do rozpoznania i obciążył wnoszącą odwołanie jej własnymi kosztami.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.